Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Igołomia-Wawrzeńczyce w liczbach

Geoportal Igołomia-Wawrzeńczyce

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Igołomia-Wawrzeńczyce, gmina w województwie małopolskim, powiat krakowski.

Powierzchnia gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wynosi 63 km2, zajmuje 2040 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce zamieszkuje 7 728 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1197 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce wynosi 123, jest 651 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Igołomia-Wawrzeńczyce prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Igołomia-Wawrzeńczyce.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: 632040
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 0,211081
Lesistość w % w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 0,12452
Ludność na 1 km2 w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 123651
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 3,9378
Liczba ludności ogółem w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 7 7281197
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 8,57-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 82,7-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 841218
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 3,91121
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 104,8-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 41057
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 141566
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 903,0648
Przedszkola bez specjalnych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 21026
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 275,52244
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 112,3102
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 1,41781
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 1312194
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 5 278-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 5 245-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 5 235-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 66,82207
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 2,22301
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 66,81896
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 2,21904

Źródłem danych statystycznych dla gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.